Нова свободна позиция в ОП Туризъм - елате в екипа!

Шрифт: A A A
  отпечатай

ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за следната свободна позиция „Работник поддръжка“.                    Документи за кандидатстване ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часа в деловодството на ОП „Туризъм“, на адрес: гр. Бургас, пл. „Царица Йоанна“, Автогара „Юг“, ет. 2, в срок до 15 юли /включително/ 2022 г.. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване.

  1. Работник поддръжка

Изисквания за заемане на длъжността

Отговорен, коректен, с умения за работа в екип. Образование: средно. Професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността. Да спазва утвърдените вътрешни правила за здравословни и безопасни условия на труд и правилата за противопожарна охрана; да поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им експлоатация; да изпълнява дейности по почистване на обекта и изхвърляне на определени места на отпадъците. С възможност за работа по график.

Основни отговорности

Отговаря за повереното му имущество- техника, инструменти и материали. Носи отговорност при установени липси на материали, поверени му във връзка с работата. Необходимо е да спазва  хигиената на работното място  и хигиената в обекта.

Необходими документи

1. Копие от диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Трудова книжка

4. Медицинско свидетелство

 

Основна работна заплата: 870.00 лв. Временна заетост.

 

Списъците или други съобщения във връзка с обявените позиции ще се обявяват в официалните сайтове:

- на община Бургас - http://www.burgas.bg/ в раздел “Кариери”;

- на ОП „Туризъм“ - https://www.gotoburgas.com/ .     


Последна промяна: 16:07, 01 July 2022