Easter holidays

www.burgas.bg/bg   Print   Font: A A A

 

 

 

ПРОГРАМА ЦВЕТНИЦА

31 март (събота) – Лазаровден

11:00 часа
Туристически комплекс „Акве Калиде“, кв. Ветрен
Работилница за кошнички и вълшебни горски пръчици

11:00 часа
Галерия експозиция „Георги Баев“, ул. „Демокрация“ 6
Арт ателие „Цветница“

11:30 часа
Етнографска експозиция на Регионален исторически музей – Бургас ул. „Славянска“ 69
Представяне на автентичен ритуал „Лазарица“
Организатори: РИМ – Бургас и НЧ „Любен Каравелов 1940“

11:30 часа
КЦ „Морско казино“, Открита сцена „Охлюва“
Пролетен концерт на пенсионерски клубове в Бургас

1 април (неделя) Цветница

10:00 часа
Експозиционен център „Флора – Бургас“
IV Фестивал „Великденската магия на българското яйце“
Турнир за най-здраво яйце – борец и конкурси за най-красиво великденско яйце,
най-красива великденска картичка и най-красив козунак

11:00 часа
к-с „Меден рудник“- пред църква „Св .Димитър“
Празничен концерт „Цветно ни е на Цветница“
Организатор НЧ „Паисий Хилендарски 1928“ - Бургас

11:00 часа
к-с „Меден рудник“, до ОУ „Петко Росен“
„Пъстра Цветница“ - празничен фолклорен концерт
С участват ДФГ „Чинките“ при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1985”, ДФТС „Слънчо“, ДФТС „Младост“, ТС „Ритъм“, Радостина Йовкова - певица в НФА „Филип Кутев” и оркестър
Организатор: НЧ „Св. Св. Кирил и Методий 1985”
Базар и арт-работилници „Многоцветие“

11:00 часа
Пл. „Св. Св. Кирил и Методий“
Фолклорен концерт „…Лазарчице – китчице“
С участието на: фолклорни групи от НЧ „Тракия“ 1930 - кв. Лозово, НЧ „А. Страшимиров“ - кв. Черно море, НЧ „Ангел Величков”1902 - с. Росен, НЧ „Пробуда“ 1929 – с. Равнец, НЧ „Просвета“ 1929 – с. Люляково, детски и средношколски танцов състав при ФА „Атанас Манчев“ и др.

„Цветна забава на мегдана“
Детски творчески ателиета „Цветна градина“ и фолклорно състезание „Цветна въртележка“

11:00 часа
Пред храм „Св. Иван Рилски“
Празничен концерт „Цветница“
Организатор: НЧ „Асен Златаров 1940“ - Бургас

12:00 часа
пл. „Св. Св. Кирил и Методий“
Празничен концерт „Цветна неделя“
С участието на народната певица Жечка Сланинкова и оркестър „Странджа“ – Бургас

12:00 часа, до Часовника
Пролетно настроение с Бургаски духов оркестър

 

ПРОГРАМА ВЕЛИКДЕН

5 април (четвъртък)

12:00 часа
Градинката до Часовника
„Багрилница за Великден“
Автентичен ритуал за боядисване на яйца
Организатор: РИМ – Бургас

18:00 часа
КЦ „Морско казино“, зала „Петя Дубарова“
„Откровенията на Природата“ 24 прелюдии – Клод Дебюси
в изпълнение на проф. Жени Захариева

7 април (събота

11:00 часа
Галерия експозиция „Георги Баев“, ул. „Демокрация“ 6
Великденска работилница

11:00 часа
Градинката до Часовника
„Цветна палитра“ – Творчески работилници за багрене за яйца

Авиомузей Бургас, кв. Сарафово, Летище Бургас
11:00 – 15:00 часа – Арт работилница „Създай свое Великденско яйце“
15:00 – 17:00 часа – Игра „Открий своето Авиояйце и виж какви изненади крие то“

23:30 часа
Храм „Св. Св. Кирил и Методий“
Пасхална служба отслужена от Негово Високопреосвещенство Сливенски митрополит
Иоаникий и бургаското православно духовенство

8 април (неделя)
ВЪЗКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО

11:00 часа
Ж.к. „Изгрев“, парк „Велека“
„Великденско хоро“ – празничен концерт
С участието на: ДВГ „Изгревчета“, ДТС „Звездичка“ и др.
Организатор: НЧ „Изгрев 1909“

11:30 часа
Пл. „Св. Св. Кирил и Методий“
Празничен концерт „Светъл Великден“
С участието на: Вокален квартет „Светоглас“ и Капански ансамбъл – Разград

11:30 часа
Пл. „Св. Св. Кирил и Методий“
„В градината на чудесата“
Творчески ателиета и игри за малки и големи

11:30 часа
Градинката до Часовника
Великденски концерт на Бургаски духов оркестър

 

 

 

 

 

March 31 (Saturday) - Lazarus

11:00
Tourist Complex "Aquae calidae", in the quarter of "Vetren"
Workshop for baskets and magic sticks

11:00
Exhibition Gallery "Georgi Baev", 6, "Democratsia" Str
Art Workshop "Palm Sunday"

11:30
Ethnographic Exhibition of the Regional Museum of History - Burgas, 69, "Slavyanska" Str
Presentation of an authentic ritual "Lazaritsa"
Organizers: RHM - Burgas and Community center "Lyuben Karavelov 1940"

11:30
CC "Sea Casino", Open stage "The Snail"
Spring concert of retirement clubs in Burgas

April 1 (Sunday) Palm Sunday

10:00
Exhibition Center "Flora - Burgas"
IV Festival "The Easter magic of the Bulgarian egg"
Tournament for the Healthiest Egg and competitions for the most beautiful Easter egg,
the most beautiful Easter card and the most beautiful cake

11:00
in the quarter of "Meden rudnik" - in front of the church "St. Dimitar"
Festive concert "Colorful Palm Sunday"
Organizer:Community center "Paisii Hilendarski 1928" - Burgas

11:00
in the quarter of "Meden rudnik" complex, next to "Petko Rosen"
"Colorful Palm Sunday" - festive folklore concert
Organizer: Community center "St. st. Cyril and Methodius 1985"
Bazaar and Art workshops "Multicolored"

11:00
"St. st. Cyril and Methodius" Sqr
Folklore concert "... Lazarcice - notegay"
With the participation of folklore groups from Community center "Thrace 1930 - Lozovo, Comminity center "A. Strashimirov"-in the quarter of Cherno more, Comminity center "Angel Velichkov"1902 -village of Rosen,Comminity center "Probuda"1929 -village of Ravnets, Comminity center "Prosveta"1929 - village of Lyulyakovo, children's and middle school dance ensembles at  FA" Atanas Manchev " and others.

"Colorful fun of the square"
Children's creative workshops "Flower garden" and folk competition "Colorful carousel"

11:00
In front of the temple "St. Ivan Rilski "
Festive Concert "Palm Sunday"
Organizer: Comminity center "Assen Zlatarov" 1940 - Burgas

12:00
"Sv. st. Cyril and Methodius" Sqr
Festive Sunday concert
With the participation of the folk singer Zhechka Slaninkova and "Strandzha" Orchestra - Burgas

12:00, next to the Clock
Spring Mood with Burgas Brass Orchestra

April 5 (Thursday)

12:00
The Gardennext to the "Clock"
Bagrilnitsa for Easter"
An authentic ritual for dyeing eggs
Organizer: RHM - Burgas

18:00
CC "Sea Casino", "Petya Dubarova" Hall
"The Revelations of Nature"- 24 preludes - Claude Debussy
performed byProf. Zhani Zaharieva

April 7 (Saturday

11:00
Exhibition Gallery "Georgi Baev", 6, "Democratsia" Str
Easter workshop

11:00
The Garden next to the "Clock"
"Color Palette" - Creative dyeing workshops for eggs

Museum of Aviation Burgas, quarter of "Sarafovo", Burgas Airport
11:00 - 15:00 - Art Workshop "Create your Easter egg"
15:00 - 17:00 - Game "Find your Aviation edd and see what surprises it is"

23:30
The temple "St. st. Cyril and Methodius"

Passover Service Served by His Eminence Metropolitan Sliven Ioanikiy and the Bourgas Orthodox Clergy

 

April 8 (Sunday)
EASTER

11:00
in the quarter of "Izgrev", park "Veleka"
"Easter Horo" - festive concert
With the participation of:the children's vocal group "Izgrevche" and others.
Organizer:Community center "Izgrev" 1909  

 

11:30
"St. st. Cyril and Methodius" Sqr
Christmas Easter Concert
 

11:30
"St. st. Cyril and Methodius" Sqr
"In the Garden of Wonders"
Creative workshops and games for young and old

11:30
The Garden by the "Clock"
Easter concert of Burgas Brass Orchestra

Files

Програма - текстови вариант Програма - текстови вариант
Програма за Цветница и Великден Програма за Цветница и Великден

КОГА

From :
to :

Where

Бургас
Coordinats : 42.49309540, 27.47235680
Easter holidays

Contact us

Add to favouritesRemove from favourites

Pin it

Related items