В петък започва зимното броене на птиците

Шрифт: A A A
  отпечатай

Този уикенд природолюбителите ще имат възможността да се включат в 39-ото по ред преброяване на зимуващите водолюбиви птици у нас. Инициативата е на Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и обединява усилията си в повече от 40 екипа, които ще посетят всички големи водоеми в страната.

Между 16 до 18 януари ще бъдат преброени птиците и в почти всички европейски страни и страните от Африка. В България ще бъдат обхванати над 200 влажни зони, включващи Дунавското и Черноморското крайбрежие и всички големи язовири и реки във вътрешността на страната, където зимуват водолюбивите птици. Участниците ще отчетат броя, вида и разпространението на птиците. Резултатите ще ни дадат отговор на въпроса „Повече или по-малко са птиците у нас през тази зима и какви са основните заплахи за тях?” 

„Целта на преброяването е да събере точна информация, която да послужи за оценка на промените в състоянието на популациите на наблюдаваните видове птици. Тези проучвания са особено важни и актуални в контекста на темата за климатичните промени, която е на дневен ред в момента навсякъде по света и която засяга всеки от нас”, коментира Стойчо Стойчев от БДЗП.

Тази зима станахме свидетели на резки температурни промени – от вледеняващи студове до положителни градуси в началото на януари. Тези промени са свързани и с промяна в броя на зимуващите у нас водолюбиви птици. През изминалите седмици са установени няколко интересни и редки за страната видове птици, дошли от север, за да зимуват у нас.

Сред тях са значителна численост на тундров (малък) лебед, и редките за нас голяма дропла, стрепет (малка дропла) и световно застрашените малки белочели и червеногуши гъски. Край Бургас е наблюдавана и рядката за нашите географски ширини черна гъска. Това е едва шестото наблюдение на този вид за нашата страна. 

България е предпочитано място за зимуване на редица водолюбиви птици. Сред тях са и видове, включени в Световния червен списък като червеногушата гъска, малката белочела гъска, тръноопашатата потапница, къдроглавият пеликан и други. Към момента в страната ни са регистрирани над 20 000 от световно застрашените червеногуши гъски, което е  близо 40% от световната численост на този вид. Това значително присъствие на вида у нас отрежда огромна отговорност на страната ни към оцеляването на вида в световен мащаб. 

Партньори в преброяването в България са Изпълнителна агенция по околна среда, Сдружение за дива природа „Балкани”, Българска орнитологична централа и Федерация „Зелени Балкани”. Министерството на околната среда и водите (МОСВ) също има съществена роля в осъществяването на преброяването, осигурявайки автомобили и експерти от своите регионални звена, които ще извършват и проверки за нарушение на Закона за лова. Набират се и доброволци.


Последна промяна: 10:01, 14 януари 2015