ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за позиция Счетоводител

Шрифт: A A A
  отпечатай

ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за следната длъжност:

Счетоводител

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено образование – висше икономическо, специалност „Счетоводство и контрол“.

2. Професионален опит - 3 години по специалността, предимство е трудов стаж в счетоводен отдел на бюджетна организация.

3. Допълнителни изисквания: Добра компютърна грамотност – работа с програмни продукти; познаване на нормативната база, касаеща бюджетната дейност;

4. Личностни качества – дисциплинираност, отговорност, оперативност, комуникативност, лоялност, комбинативност.

Кратко описание на длъжността:

Осъществява счетоводната отчетност и своевременното и точно отразяване на всички стопански операции. Следи за правилното оформяне на първичните счетоводни документи. Съставя синтетични и аналитични счетоводни регистри. Изготвя платежни нареждания по безкасови плащания. Участва в изготвянето на месечните, тримесечни и годишни отчети за касовото изпълнение на бюджета, както и на справките към тях. Участва в изготвянето на тримесечните оборотни ведомости и приложенията към тях. Участва при подготовката на годишния финансов отчет и приложенията към него. Участва в комисии по инвентаризации и проверки на материално-отговорните лица. 

Необходими документи:

1. Копие от диплома за завършено образование;

2. Автобиография;

4. Трудова книжка /при започване на работа/;

5. Медицинско свидетелство /при започване на работа/.

Документи за кандидатстване ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часа в офиса на ОП „Туризъм“, на адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново“ 24, ет.3, стая 323, в срок до  16.06.2020 г. Одобрените кандидати ще бъдат поканени за събеседване.


Последна промяна: 10:06, 06 юни 2020