ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за свободни позиции

Шрифт: A A A
  отпечатай

ОП „Туризъм“ обявява прием на документи за следните позиции: капитан на кораб, механик, моряк, моряк-рулеви, работник кухня и хигиенист. Документи за кандидатстване ще се приемат всеки работен ден от 09.00 до 12.00 часа и от 12.30 до 17.30 часа в офиса на ОП „Туризъм“, на адрес: гр. Бургас, ул. „Шейново“ 24, ет.3, стая 323, в срок до 22.05.2020 г. След подбор по документи кандидатите ще бъдат поканени за интервю.

Изисквания за обявените позиции:

1. Капитан на кораб

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: средно морско. Валидно Свидетелство за правоспособност - капитан до 200 брт. в местно плаване, за превоз на до 100 лица на борда  или по-висока, сертификат за управление на тълпата, курс 4 в едно, сертификат за радиооператор - РОК 1. Друга квалификация: доброто владеене на английски език е предимство. Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността.

Основни отговорности

Отговаря за всички дейности на борда. Прилага мерки за безопасност, опазване на околната среда и здравеопазване при работа, следи всички срокове на годност. Упражнява надзор на целия екипаж по време на навигационни задачи. Следи за безопасното швартоване на кораба на стоянка.  Наблюдава ремонтните дейности на кораба, следи за своевременното заявяване и доставка на резервни части, материали, ГСМ, лични предпазни средства и работно облекло.

Необходими документи

1. Копие от диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Копие на свидетелство за правоспособност и на документи съгласно Наредба № 6 за компетентността на морските лица в РБ

4. Трудова книжка /при започване на работа/

5. Свидетелство за медицинска годност /при започване на работа/

2. Механик

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование - средно морско КММ. Валидно Свидетелство за правоспособност - механик до 750 к.с. в местно плаване или по-висока. Професионален опит: над 3 години трудов стаж по специалността. Познаване на стандартите за монтаж, ремонт и експлоатация на машини и механизми; нормативните изисквания за охрана на труда и противопожарна охрана. Организира текущото обслужване и ремонт на машини, механизми и системи, наблюдава ремонтните работи, води на отчет резервните части, материали и ГСМ, организира заявяването и приемането на същите.

Основни отговорности

Осигурява безаварийна, надеждна работа на всички машини,  механизми и системи на кораба: осушителна, фекална,  противопожарна,  котвена, системите за морска и прясна вода, танкове и тръбопроводи, отопление и охлаждане на помещенията. Осъществява контрол за правилната експлоатация на оборудването за недопускане на аварии. Носи отговорност за настъпили вреди поради технически и организационни причини, свързани с експлоатацията на кораба. Отговаря за безопасността на труда и противопожарната безопасност.

Необходими документи

1. Копие от диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Копия на свидетелства за правоспособност и на документи, управление на тълпата, 4 в 1 - съгласно Наредба № 6 за компетентността на морските лица в РБ

4. Трудова книжка/при започване на работа/

5. Свидетелство за медицинска годност /при започване на работа/

3. Моряк

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование - средно морско. Сертификат – Водач на кораб до 40 брт. Плавателен стаж – минимум 3 години.

Основни отговорности

Подава и приема швартовите, швартова кораба и извършва постоянно наблюдение на швартовите въжета на стоянка. Поддържа плавателния съд и складовете в чисто и подредено състояние. Участва в ремонтните дейности. Осигурява безопасен достъп до борда на пътуващите – фиксира и обезопасява сходнята и съдейства на хората при качване и слизане. На разположение на Капитан и Главен механик при аварийни ситуации. Участва в бункероването на вода, ГСМ и приемането на резервни части, продукти  и материали. Изпълнява и други задачи по нареждане на Капитана на кораба.                                                                             

Необходими документи

1. Копие от диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Копие на свидетелство за правоспособност 40 брт и на документи съгласно Наредба № 6 за компетентността на морските лица в РБ

4. Трудова книжка /при започване на работа/

5. Свидетелство за медицинска годност /при започване на работа/

4. Моряк – рулеви

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование - средно морско. Валидно свидетелство за правоспособност - STCW II/4. Сертификат – Водач на кораб до 40 брт. Плавателен стаж – минимум 3 години.

Основни отговорности

Подава и приема швартовите, швартова кораба и извършва постоянно наблюдение на швартовите въжета на стоянка. Поддържа плавателния съд и складовете в боядисано, чисто и подредено състояние. Осигурява безопасен достъп до борда на пътуващите – фиксира и обезопасява сходнята и съдейства на хората при качване и слизане. На разположение на Капитан и Главен механик при аварийни ситуации. Участва в бункероването на вода, ГСМ и приемането на резервни части, продукти  и материали. Изпълнява и други задачи по нареждане на Капитана на кораба.                                                                            

Необходими документи

1. Копие от диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Копие на свидетелство за правоспособност 40 брт и на документи съгласно Наредба № 6 за компетентността на морските лица в РБ

4. Трудова книжка /при започване на работа/

5. Свидетелство за медицинска годност /при започване на работа/

5. Работник кухня

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образование: средно. Професионален опит: минимум 1 година трудов стаж по специалността или сходна длъжност. Да познава нормативните актове, свързани с технологията на готварското производство; хигиенно-санитарните изисквания за производството на гот­варска продукция, нормативните изисквания за охрана на труда и противопо­жарна безопасност при работа в кухнята.

Основни отговорности

Извършва приемане и подготовка на хранителните продукти. Поддържа производствена хигиена на работ­ното място съгласно санитарните изисквания. Спазва правилата за организация и охрана на труда в кух­нята. Отговаря за хигиената при производство и съхранение на  хранителната продукция.

Необходими документи

1. Копие от диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Трудова книжка /при започване на работа/

4. Медицинско свидетелство /при започване на работа/

5. Здравна книжка /при започване на работа/

6. Хигиенист

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: средно.

Основни отговорности:

Поддържа хигиената в определените обекти и помеще­ния. Подменя постелъчния инвентар. Подпомага дейността в кухненския блок. Зарежда с хигиенни материали.

Необходими документи

1. Копие от диплома за завършено образование

2. Автобиография

3. Трудова книжка /при започване на работа/

4. Медицинско свидетелство /при започване на работа/


Последна промяна: 16:05, 19 май 2020