Община Бургас ще закупи специализиран микробус за хора в неравностойно положение

Шрифт: A A A
  отпечатай

Превозното средство ще разполага с платформа за повдигане на инвалидни колички и възможност за застопоряването им. Бусът ще има и специални места за придружителите на хората с увреждания.
С новата придобивка се осигуряват равни възможности за всеки човек в обществото да се придвижва свободно. Специализираният транспорт ще бъде използван след предварителна заявка. С него хората от целевата група ще могат да посещават лечебни заведения, институции и културни събития - самостоятелно или придружени от лични и социални асистенти.  
Това е поредната инициатива на Община Бургас за осигуряването на добри условия за живот на хората с увреждания. Общинският превозвач "Бургасбус" от години предоставя превоз на трудноподвижни лица, на деца и младежи с увреждания. Тези специфични транспортни услуги са много търсени, заради което Община Бургас продължава да работи за развитието на този тип социална политика, като периодично модернизира микробусите и увеличава техния брой.

Новата придобивка е част от изпълнението на проекта "Подкрепа в семейна среда за независим живот чрез индивидуален подход", Договор BG05M9OP001-2.002-0229-C001, процедура за безвъзмездна финансова помощ "Независим живот", Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г."
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и национално съфинансиране по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Независим живот" по приоритетна ос 2 «Намаляване на бедността и насърчаване на социалното изключване» на Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020».


Последна промяна: 09:11, 10 ноември 2016