Община Бургас взе участие в туристическите борси в Берлин и Румъния

Шрифт: A A A
  отпечатай

                  Туристическите забележителности на община Бургас бяха представени на туристическите борси ITB- Берлин от 05.03-09.03.2014г. и ТТR – Букурещ от 13-16.03.2014г. Участието бе в рамките на проект „Магията на древността и красотата на  природата от Бургаския залив до Странджа” , финансирани по ОП “Регионално развитие” 2007 - 2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, по договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011/016.

         Партньори на община Бургас са общините Приморско, Малко Търново, Средец и Камено.  Чрез атрактивни карти и брошури с разработени в тях маршрути бяха представени Остров Света Анастасия – най-новата туристическа атракция на Бургас; античния и средновековен град Делтум-Девелт, намиращ се край днешното село Дебелт; Тракийското мегалитно светилище Беглик таш край Приморско, както и  природните красоти на Странджа планина - част от многообразието от исторически обекти и природни забележителности, включени в проекта.

        Целта на съвместната инициатива е рекламиране на туристическите дестинации в петте общини.

 

         На изложението в Берлин проектът бе презентиран на атрактивен щанд, организиран       от Министерството на икономиката и енергетиката от близо 500 кв. м., а в Букурещ, щанда заемаше площ от около 200 кв.м.

         Интересът към региона бе изключително висок, като отзивите от страна на туроператори, туристически агенти и хора, работещи в този сектор, бяха отлични. Общините, партньори по проекта ще продължат участието си в туристически борси на национално ниво в градовете Велико Търново, Бургас и Русе.

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Този документ е създаден в рамките на проект „Магията на древността и красотата на природата от Бургаския залив до Странджа, договор BG161РО001/3.2-02/2011/016, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.

 


Последна промяна: 12:03, 20 март 2014