"Си Пи Ес Би" ООД

Шрифт: A A A
отпечатай

„Си Пи Ес Би“ ООД предлага пълна гама от услуги в сферата на управлението на недвижимите имоти, транспортни, юридически и консултантски услуги.

Независимо дали имате нужда от почистване/поддръжка на вашия имот, планирате покупка/продажба, искате да възвърнете част от инвестициите си чрез отдаване под наем или имате юридически казус, нашият екип от професионалисти ще Ви предложи пълно, прозрачно, отговорно и гъвкаво обслужване с грижа и внимание към всеки детайл!

Предлаганите от нашия екип юридически и консултантски услуги включват:

 • Продажба на имот: посещение и оценка на имота; пълна документална проверка на статута на имота; прогнозна реална продажна цена и подготовка на имота за продажба; представителство и защита на интересите на собственика пред трети лица – местни и национални органи, банки, застрахователни компании, агенции за недвижими имоти, дружества за комунални услуги и др. Водене на преговори, изготвяне на договори и споразумения.
 • Покупка на имот: организиране на огледи; пълна документална проверка на статута на избрания имот, представителство и защита на интересите на собственика пред трети лица – местни и национални органи, банки, застрахователни компании, агенции за недвижими имоти, дружества за комунални услуги и др. Водене на преговори, изготвяне на договори и споразумения.
 • Отдаване на имот под наем: водене на преговори, управление на договорни отношения с трети страни (наематели, туристически агенции, агенции за недвижими имоти и т.н.), съдействие за категоризация на обекта.
 • Търговско право – регистрация/ликвидация, промени в статута на фирми.
 • Услуги, свързани с реализация на инвестиционни намерения от частни и публични инвеститори:

1. Прединвестиционни проучвания, включващи необходимите за реализацията на намерението анализи:

– маркетингов/пазарен анализ – установяване на моментното състояние на пазара в сектора, идентификация на потенциални конкуренти и партньори, определяне на потенциала за реализация на предлагания от Инвеститора продукт и очаквания пазарен дял, препоръки за постигане на оптимален ефект от инвестицията.

правен анализ – пълен анализ на нормативната уредба в сектора, включително изготвяне на списък от необходимите действия и/или документи и регистрации, необходими за осъществяване на намерението, както и времеви график за изготвянето и одобряването им.

– технически анализ – ангажиране и контрол на работата на техническите специалисти в съответствие с нуждите на инвеститора и изискванията на нормативните актове.

– финансово – икономически анализ и/или бизнес план – обосновка на намерението от икономическа и финансова гледна точка – изчисляване на размера на необходимата инвестиция, темповете и обемите на нейната възвращаемост, обосновка за ефективност и целесъобразност на различните елементи и обекти от намерението.

– екологичен анализ – анализ на съответствието на намерението с нормативната уредба и природните дадености в определения район в сферата на опазването на околната среда и въздействието върху нейните елементи.

– анализ на ефектите – анализ/и на ефектите, които реализацията на намерението ще има в социалната сфера, в сферата на човешките ресурси, на икономическия ефект на местно и национално ниво и др.

2. Публично частно партньорство (ПЧП):

– идентифициране на подходящи обекти за реализация на ПЧП.

– обосноваване на нуждата от използване на ПЧП и на ползите за публичния и частния партньори.

– анализ на възможностите и формулиране на най-добрите варианти от юридическа и икономическа гледна точка за реализация на ПЧП.

– изработване на всички необходими анализи – идентични с посочените по-горе.

3. Изработване на концесионни анализи и свързаната с процедурата по отдаване на концесия документация – изработване на посочените по-горе анализи, подготовка на необходимата документация, пълна административна и юридическа подкрепа в процеса по отдаване на концесия.

4. Изработване на стратегии и планове за развитие и за оздравяване на населени места, региони и предприятия.

5. Проджект мениджмънт – управление и контрол на процесите по осъществяване на намеренията от името и за сметка на Инвеститора и в съответствие с неговите изисквания – договаряне с трети страни – проектанти, строители, доставчици на машини и съоръжения, доставчици на стоки и услуги, купувачи на продукцията и др.

 • Счетоводни услуги
 • Трудово право
 • Интелектуално право
 • Данъчно право
 • Обществени поръчки.
 • Услуги, свързани с изработването и реализацията на проекти, финансирани от националните фондове, Структурните фондове и Кохезионният фонд на ЕС, както и от други донорски организации:
  1. Проучване на възможностите за финансиране на проектите от различните донорски организации.
  2. Подготовка на необходимите апликационни форми и съпътстващи документи.
  3. Изработване на необходимите бизнес планове и анализи, административна и правна подкрепа за набавянето на съпътстващите документи – проекти, разрешителни, съгласувания, одобрения и др.
  4. Изработване на тръжна документация и провеждане на тръжни процедури за дейностите по изпълнение на проектите в съответствие с действащата нормативна уредба.
  5. Управление и контрол на дейностите по изпълнението на проектите.

Как да ни намерите

гр. Бургас, ул. Ген. Гурко 34, ет. 1
Координати : 42.50027847, 27.47250557
"Си Пи Ес Би" ООД

Как да се свържете с нас

Уеб сайт:
E-mail: office@cpsbulgaria.com
Тел.: +359 56 820086
Pin it

Още подобни